En ny förbättrad metodbeskrivning för mätning av radon på arbetsplatser började gälla den 1 oktober 2021. Den nya metodbeskrivningen ska förbättra möjligheterna att bestämma radonhalten på ett noggrant sätt.

– Användning av den nya metodbeskrivningen syftar till att radonhalten på arbetsplatser mäts med hög kvalitet så att man får tillförlitliga mätresultat som underlag för eventuella åtgärder att sänka radonhalten, säger Tomas Persson, utredare på Strålsäkerhetsmyndigheten, som lett arbetet med att ta fram den nya metodbeskrivningen.

Den nya metodbeskrivningen för mätning av radon på arbetsplatser ersätter den befintliga från 2004. Men under en övergångsperiod fram till årsskiftet kan den gamla metodbeskrivningen fortfarande användas om så önskas.

– Den nya metodbeskrivningen är anpassad till den tekniska utvecklingen av utrustning för mätning av radonhalt och till det nya regelverket för radon på arbetsplatser, säger Tomas Persson.

Arbetsgivarens ansvar
Det är arbetsgivarens ansvar att känna till och mäta radonhalten på arbetsplatsen. Radonhalten ska mätas i minst två månader under eldningssäsongen (1 oktober – 30 april) för att få fram ett tillförlitligt årsmedelvärde. Om årsmedelvärdet av radonhalten under arbetstid överstiger den nationella referensnivån 200 Bq/m3 måste arbetsgivaren vidta lämpliga åtgärder för att minska halten.

Hälsorisker med radon
Det är viktigt att kontrollera radonhalten i både bostäder och på arbetsplatser. Långvarig exponering av förhöjd halt av radon kan orsaka lungcancer. I Sverige är radon den näst vanligaste orsaken till lungcancer efter rökning. Strål­säker­hets­myndig­heten uppskattar att radon orsakar omkring 500 lungcancerfall per år.

Radon på arbetsplats, vilka regler gäller? Kort och gott, arbetsgivaren är skyldig att mäta och känna till arbetsplatsens radonhalter och vid behov vidta åtgärder för att begränsa källan till radon och sänka halten till under referensnivån, 200 bequerel per kubikmeter luft (Bq/m³).

Radonmätning – spårfilmdosor för långtidsmätningar är det säkraste sättet att mäta radon på och ger ett tillförlitligt årsmedelvärde.